KURS ,,MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKÓW WIDŁOWYCH"

 

Projekt skierowany jest do osób pracujących na terenie województwa

kujawsko-pomorskiego (powiaty włocławski, radziejowski, aleksandrowski, lipnowski oraz miasto Włocławek). Wśród nich przynajmniej 40% stanowiły będą osoby powyżej 45 roku życia, które posiadają co najwyżej średnie wykształcenie i z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Nie stwierdza się obiektywnych przesłanek wykluczających kobiety z proponowanego kursu.

 

Kursy odbywać się będą w grupach 12 osobowych na terenie Włocławka. Projekt przewiduje utworzenie 6 grup. Kurs będzie odbywał się popołudniami (3 x w tygodniu) oraz w soboty.

 

W trakcie trwania kursu zapewniamy:

  • profesjonalną obsadę trenerską
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat ukończenia
  • na czas trwania szkoleń zapewniono poczęstunek dla uczestników oraz zwrot kosztów dojazdów.

 

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:

  • zatrudnienie na umowę o pracę lub umowę cywilno – prawną
  • zameldowanie na wskazanym powyżej terenie woj. kujawsko – pomorskiego

 

Wypełnioną deklarację zgłoszeniową (DRUKI ZGŁOSZENIOWE) należy dostarczyć do nas osobiście, drogą mailową lub faksem.

 

W pierwszej kolejności na kurs przyjmowane będą kobiety oraz osoby po 45 roku życia.

 

 

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
www.efs.gov.pl
Wykonawca projektu: Ośrodek Doradztwa i Szkolenia BHP EKSPERT