CEL PROJEKTU

 

Celem ogólnym projektu jest poprawa sytuacji, adaptacyjności i konkurencyjności na rynku pracy 72 pracujących osób z powiatów: lipnowskiego, radziejowskiego, aleksandrowskiego, włocławskiego oraz m. Włocławek, które posiadają co najwyżej średnie wykształcenie. 
Cele projektu zgodne są z:

 

  • celem głównym PO KL*, którym jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej;
  • trzecim celem strategicznym PO KL, zakładającym poprawę zdolności adaptacyjności pracowników do zmian zachodzących w gospodarce
  • celem priorytetu VIII PO KL określonym jako podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.


Cel projektu zgodny jest z celami innych dokumentów strategicznych, m.in. Strategią rozwoju województwa kujawsko pomorskiego na lata 2007 – 2020, Regionalnym Planem Działań na rzecz zatrudnienia, w zakresie wyposażania w kompetencje poszukiwane na rynku pracy. Projekt jest zgodny z politykami i zasadami wspólnotowymi, prawodawstwem wspólnotowym i krajowym, w tym np. z IV filarem Strategii Lizbońskiej w zakresie wzrostu zatrudnienia wśród kobiet, a także ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL.


*PO KL – Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
www.efs.gov.pl
Wykonawca projektu: Ośrodek Doradztwa i Szkolenia BHP EKSPERT